Anunturi

Medierea în România

În România, primele ini?iative de promovare a medierii dateaz? din 1996, când Funda?ia pentru Schimb?ri Democratice a derulat primul proiect în domeniul medierii al?turi de Canadian International medierea in romaniaInstitute for Applied Negociation (CIIAN) , în care au fost implica?i mai mul?i reprezentan?i ai profesiilor juridice ?i reprezentan?i ai Ministerului Justi?iei. În perioada 1999 – 2000, Ministerul Justi?iei a derulat un program de formare a mediatorilor sus?inut de c?tre Asocia?ia Baroului American, prin Programul CEELI, ?i un proiect împreun? cu Funda?ia pentru Schimb?ri Democratice, în cadrul c?ruia s-a desf??urat un program pilot de promovare ?i aplicare a medierii în cadrul Judec?toriei Sectorului 3 Bucure?ti. În anul 2000 se ini?iaz? de c?tre Ministerul Justi?iei primul proiect de lege privind medierea, proiect ce a întâmpinat o puternic? opozi?ie, în primul rând din partea parlamentarilor avoca?i. Ideea ca medierea s? fie una din solu?iile pentru cre?terea calit??ii actului de justi?ie ?i degrevarea instan?elor juridice a fost îns? inclus? în angajamentele de aderare ale României fa?? de Uniunea European?, f?r? a se men?iona în mod expres dac? acest lucru va fi f?cut printr-o lege cadru sau printr-o reglementare numai la aplicarea medierii în rela?ie cu instan?ele de judecat?. În luna mai 2003, prin Ordinul Ministrului Justi?iei, a fost înfiin?at Centrul Pilot de Mediere de pe lâng? Tribunalul Dolj ?i Judec?toria Craiova, iar prin Ordinul nr. 2683/16.09.2003 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea ?i func?ionarea activit??ii centrului ?i a fost constituit? Asocia?ia „Centrul de Mediere Craiova”. Începând cu luna noiembrie 2003, Centrul de Mediere a demarat activitatea prin organizarea de sesiuni de mediere a cauzelor transmise de pe rolul Judec?toriei Craiova ?i al Tribunalului Dolj ?i sesiuni de formare a mediatorilor care îi vizau ca principal grup ?int? pe avoca?i. La 22 mai 2006 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator. Aceast? lege clarific? pentru prima oar? locul medierii în sistemul de rezolvare a disputelor/conflictelor, rolul ?i obliga?iile mediatorului în rezolvarea unui conflict, cum se poate apela la serviciul de mediere ?i cine poate fi mediator. Adoptarea Legii nr. 192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator a permis începerea construirii unui sistem unitar de aplicare a medierii în România.

Potrivit legii române, care reglementeaz? un domeniu larg de aplicare, pot fi supuse medierii dispute în materie civil?, comercial?, de familie, penal?, în domeniul protec?iei consumatorului dar ?i în situa?ia conflictelor de drepturi de care p?r?ile pot dispune, din cadrul conflictelor de munc?. În ce prive?te medierea în cursul procesului civil, în cazul în care litigiul a fost dedus judec??ii, solu?ionarea acestuia prin mediere poate avea loc din ini?iativa p?r?ilor sau la recomandarea instan?ei, acceptat? de p?r?i. La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat s? informeze instan?a asupra rezultatului medierii. În situa?ia în care s-a ajuns la o în?elegere, la cererea p?r?ilor, instan?a poate pronun?a o hot?râre, luând act de tranzac?ia p?r?ilor.

Modific?rile aduse Legii nr. 192/2006 prin Legea nr. 370/2009 ?i prin O.G. nr. 13/2010 au fost necesare pentru armonizarea legisla?iei interne cu cea comunitar?, în special cu dispozi?iile Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civil??i comercial?.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!