Anunturi

Codul de etic? ?i deontologie profesional? a mediatorilor

CUPRINS :

1. PREAMBUL

1.1. Definitii
1.2 Misiunea mediatorului
1.3. Obiectivele Codului

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie
2.2 Nediscriminarea
2.3 Independenta si impartialitatea mediatorului
2.4. Încrederea si integritatea morala
2.5. Secretul profesional - confidentialitate
2.6. Conflictul de interese
2.7. Stabilirea onorariilor
2.8. Raspunderea mediatorului
2.9. Incompatibilitati
2.10. Calitatea procesului de mediere

3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL

4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI

5. DISPOZITII FINALE1. PREAMBUL

Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, împreuna cu normele privind raspunderea disciplinara a acestora, Legea 192/16.05.2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator si Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli îin conformitate cu care mediatorii îsi desfasoara activitatea .
Codul de etica si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati cuprinde ansamblul normelor si caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, el având rol de a servi ca linie de conduita obligatorie a mediatorilor, astfel încât acestia sa desfasoare o activitate competenta si responsabila, în conformitate cu etica profesiei . 

1.1 Definitii:

În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntara de solutionare a conflictelor dintre doua sau mai multe persoane, pe cale amiabila, cu sprijinul unei terte persoane neutra, calificata si independenta, printr-o activitate desfasurata în conformitate cu prevederile legale în domeniu si normele prezentului Cod. Mediatorul este persoana neutra, impartiala si calificata, apta sa faciliteze negocierile între partile aflate în conflict, în scopul obtinerii unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
Probitatea profesionala reprezinta respectarea tuturor normelor deontologice si de organizare si functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulament de organizare si functionare, cod etic si deontologic si hotarâri ale Consiliului de Mediere.

1.2. Misiunea mediatorului

Într-o societate întemeiata pe respect fata de justitie, mediatorul îndeplineste un rol eminent. Într-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca solutionarea conflictelor pe cale amiabila, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate . Mediatorul nu are si nu poate avea o obligatie de rezultat, ci doar de prudenta si diligenta. Solutionarea conflictului depinde exclusiv de acordul partilor, misiunea principala a mediatorului fiind aceea de a depune toate efortul de care este capabil si priceperea pe care o are pentru a sprijini partile sa ajunga la un acord. 

1.3. Obiectivele codului

Normele deontologice sunt destinate sa garanteze, prin acceptarea lor liber consimtita, buna îndeplinire de catre mediator a misiunii sale, recunoscuta ca fiind indispensabila pentru buna functionare a societatii. Nerespectarea acestor norme de catre mediatori, va duce, în ultima instanta, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

Obiectivele prezentului codului de etica si deontologie profesionala sunt urmatoarele:

a) sa ofere mediatorilor liniile de conduita directoare în activitatea pe care o desfasoara
b) sa apere interesul public (medierea este, conf.art.4 alin 1 din legea 192 o activitate de interes public)
c) sa promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativa de solutionare a conflictelor.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1 Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie


2.1.1. Mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunostinta de cauza si fara a fi constrânse. Fac exceptie de la acest principiu situatiile în care medierea este o procedura obligatorie prevazuta de legile speciale.
2.1.2. Mediatorul trebuie sa respecte si sa încurajeze dreptul partilor de a lua orice decizie libera si în cunostinta de cauza care sa solutioneze divergentele dintre ele.
2.1.3. Mediatorul va informa partile, de la început, în ce va consta activitatea sa si asupra faptului ca decizia finala le apartine în mod exclusiv si ca se pot retrage oricând din procesul de mediere.
2.1.4. Mediatorul nu va oferi partilor consultanta legala sau de specialitate, în schimb poate sfatui partile ca pot obtine asistenta juridica independenta sau de specialitate.
2.1.5. Mediatorii trebuie sa acorde asistenta numai în cazul în care au calificarea necesara pentru a raspunde în mod rezonabil orizontului de asteptare al partilor angajate în mediere.

2.2 Nediscriminarea

Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere si nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce tin de rasa, culoarea, nationalitatea, origine etnica, limba, religia, sexul, opinia, apartenenta politica, averea sau originea sociala a partilor.

2.3. Independenta, neutralitatea si impartialitatea mediatorului

Mediatorii trebuie sa fie independenti, neutrii fata de dispute si parti si sa conduca procesul de mediere într-un mod impartial. În exercitarea atributiilor lor profesionale trebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitati care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a le garanta impartialitatea, neutralitatea si echidistanta fata de cauza, rezultatele acesteia si partile implicate în disputa.
Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa îi limiteze independenta si sa respecte normele de etica profesionala .
Daca în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îsi pierde aceste atribute, el este obligat sa aduca acest fapt la cunostinta partilor implicate în conflict si – daca este cazul – sa anunte entitatea care a referit cazul.
În situatiile în care vor fi solutionate prin mediere conflicte de familie, independenta si impartialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau neglija interesul superior al minorului.

2.4. Încrederea si integritatea morala

Relatia dintre mediator si parti se bazeaza pe încredere, având la baza cinstea, probitatea, spiritul de dreptate si sinceritatea mediatorului.

2.5. Secretul profesional - confidentialitatea

Prin însasi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor partilor implicate în procedura medierii si destinatarul comunicarilor de natura confidentiala. 
Fara o garantie a confidentialitatii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotriva un drept si o îndatorire fundamentala si primordiala a mediatorului .
Mediatorul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia cunostinta în cadrul activitatii sale profesionale. Aceasta obligatie nu este limitata în timp. 

2.6. Conflictul de interese

Mediatorul trebuie sa refuze preluarea unui caz daca stie ca exista împrejurari care lar împiedica sa fie neutru si impartial, precum si atunci când constata ca drepturile în discutie nu pot face obiectul medierii.
Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potentiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, constienti. Comunicarea conflictelor de interese se face atât catre partile în conflict cât si, daca este cazul, entitatii care a referit cazul. Daca partile nusi dau acordul expres privind participarea sa, în continuare, mediatorul, într-o asemenea situatie, este obligat sa renunte la solutionarea respectivului caz.
De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala având ca obiect conflictul supus medierii . Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legatura cu faptele sau actele de care a luat la cunostinta în cadrul procedurii de mediere.

2.7. Stabilirea onorariilor

Mediatorul trebuie sa informeze partile cu privire la onorariu, iar valoarea însumata a onorariului si cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sa fie echitabila si justificata. Ei vor explica partilor baza de calcul si valoarea onorariilor, precum si a deconturilor de cheltuieli.

2.8. Raspunderea mediatorului

Mediatorul raspunde civil, penal si disciplinar, pentru încalcarea obligatiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, penale si normelor stabilite de Consiliul de mediere.
Încalcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusa probitatii profesionale si atrag sanctionarea conform legii.

2.9. Incompatibilitati

Exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale .

2.10. Calitatea procesului de mediere

Mediatorii trebuie sa depuna toate diligentele necesare în vederea prestarii unui serviciu de calitate în conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversitatii, corectitudine profesionala si procedurala.

3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL

3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligatia sa respecte hotarârile Consiliului de Mediere.

3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la cresterea prestigiului profesiei.

Pentru aceasta el trebuie sa fie devotat profesiei, sa-si îmbunatateasca tehnicile si practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continua. Mediatorul trebuie sa se asigure ca personalul angajat sau administrativ necesar activitatii de mediere respecta deontologia si secretul profesiei .
Toti mediatorii, astfel cum sunt definiti în continutul legii, trebuie sa se abtina, chiar în afara exercitarii profesiei, de la orice încalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesiei, si de la orice actiuni contrare impartialitatii, independentei si onoarei profesiei, susceptibile sa aduca stirbire demnitatii acesteia, adica probitatii profesionale.

3.3. Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre serviciile pe care le ofera,

cu conditia ca informatia sa fie fidela, veridica si cu respectarea secretului profesional, a altor principii esentiale ale profesiei si a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.
Mediatorul va evita sa faca mentiuni care sa aduca atingere intereselor altor practicieni în mediere.

4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI 

4.1. Practicienii în mediere îsi datoreaza amabilitate si respect reciproc.

Acestea exclud vulgaritatea si manifestarile necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice atitudine jignitoare ori imputari rau voitoare, în general sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor colegi mediatori.

4.2. Divergentele dintre mediatori se vor solutiona pe cale amiabila, iar în situatia nerezolvarii pe aceasta cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în instanta disciplinara .

5. DISPOZITII FINALE

Regulile privind conduita etica si deontologia profesionala sunt obligatorii pentru toti mediatorii. Adoptat astazi, 17.02.2007, de Consiliul de Mediere.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!