Anunturi

Hot?rârea nr. 12/2007 pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului.

În baza Procesului de consultare cu membrii organizatiilor din domeniul medierii, desfasurat în perioada 1 iulie - 5 septembrie 2007, a proiectului de Standard de formare elaborat si adoptat de Consiliul de mediere prin

Hotarârea nr. 8 din 1 iulie 2007, în temeiul art. 9 alin. (2), art. 20 lit. b) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, Consiliul de mediere adopta prezenta hotarâre.

ART. 1

Se aproba Standardul de formare a mediatorului, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

ART. 2

Prezenta hotarâre intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciuca

Bucuresti, 7 septembrie 2007.

Nr. 12.

ANEXA

STANDARDUL DE FORMARE A MEDIATORULUI

CAPITOLUL I

Introducere

ART. 1

Calitatea de mediator se dobândeste în conformitate cu dispozitia art. 7 lit. g) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, denumita în continuare Lege, prin autorizarea de catre Consiliul de mediere a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 7 lit. a) - f) din Lege.

ART. 2

În conformitate cu art. 7 lit. f) din Lege, conditia necesara în vederea autorizarii este absolvirea cursurilor pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, sau a unui program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere.

ART. 3

(1) Formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin organizarea de cursuri de catre furnizori de formare autorizati conform legislatiei în materia formarii profesionale a adultilorsi de catre institutiile de învatamânt superior acreditate.

(2) În toate cazurile, formarea profesionala trebuie sa asigure dobândirea competentelor profesionale prevazute de Standardul ocupational al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.

ART. 4

(1) Formarea profesionala a mediatorilor se finalizeaza cu un examen de absolvire, organizat in conformitate cu hotarârile adoptate de Consiliul de mediere.

(2) În urma absolvirii examenului, se elibereaza un certificat de absolvire însotit de un "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizeaza competentele profesionale dobândite si numarul de ore de pregatire, în

conformitate cu cerintele de continut ale programelor de formare.

ART. 5

Certificatul de absolvire atesta absolvirea cursurilor de formare a mediatorilor, certificadobândirea competentelor profesionale ca mediator, conform Standardului ocupational al mediatorului, si reprezinta documentul prin care se îndeplineste dispozitia art. 7 lit. f) din Lege în vederea autorizarii ca mediator.

ART. 6

(1) Institutiile de învatamânt superior acreditate, care organizeaza cursuri de nivel master în domeniul medierii, vor evidentia clar si distinct în cadrul cursurilor pe care le desfasoaracare este numarul de ore si continutul programului de formare a mediatorilor, cu respectarea conditiilor de calitate adoptate prin hotarârile Consiliului de mediere si a Standardului de formare a mediatorilor.

(2) Pentru programele de formare a mediatorilor incluse în cursuri de nivel master acreditate, institutiile de învatamânt superior se supun acelorasi reguli de avizare, evaluare, examinare si control stabilite prin hotarârile Consiliului de mediere pentru furnizorii de formare, mai putin autorizarea prevazuta de cadrul legal în domeniul formarii profesionale a adultilor.

ART. 7

În vederea asigurarii calitatii cursurilor organizate pentru dobândirea competentelor ca mediator, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Lege, programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza

criteriilor cuprinse în standardul de formare elaborat de Consiliul de mediere si vor fi avizate în prealabil de catre acesta.

ART. 8

(1) În conformitate cu Legea, Consiliul de mediere va aviza toate programele de formare a mediatorilor, precum si programele postuniversitare de nivel master în mediere.

(2) Avizul pentru toate programele de formare a mediatorilor se obtine conform art. 51 si 52 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere.

ART. 9

(1) În cazul furnizorilor de formare, dupa obtinerea avizului Consiliului de mediere pentru programul de formare a mediatorilor, acestia se vor adresa comisiilor de autorizare si vor urma procedurile prevazute de cadrul legal din domeniul formarii profesionale a adultilor, în vederea autorizarii.

(2) Conform clasificarii cuprinse la art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, programele de formare profesionala a mediatorilor se încadreaza la categoria programelor de specializare.

ART. 10

(1) În cazul furnizorilor de formare autorizati, programul de formare se va finaliza cu organizarea unui examen în conditiile art. 18 alin. (1), al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se va elibera certificatul de absolvire cu recunoastere nationala, care are regimul actelor de studii.

(2) Certificatul este însotit de "Suplimentul descriptiv al certificatului", în care se precizeazacompetentele profesionale dobândite, conform dispozitiilor art. 4 din Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 11

Furnizorii de formare autorizati vor fi înregistrati de catre Consiliul de mediere în tabloul acestora, conform art. 20 lit. d) din Lege.

CAPITOLUL II

Scopul standardului de formare a mediatorilor

ART. 12

Scopul standardului de formare a mediatorilor este stabilirea setului de criterii si proceduri privind programele de formare a mediatorilor în vederea aplicarii dispozitiilor Legii pentru îndeplinirea cerintelor minimale prin care sa se asigure dobândirea competentelor profesionale ale mediatorilor, în conditiile legii.

ART. 13

(1) Dupa absolvirea cursurilor de formare initiala avizate de Consiliul de mediere, mediatorii se pot specializa pe domenii.

(2) Standardul de formare a mediatorilor se va completa cu competente specifice, pe masura ce domeniile de specializare vor fi identificate.

CAPITOLUL III

Principii

ART. 14

Prezentul standard reflecta principiile medierii care se vor regasi în programul de formare, respectiv:

a) participarea voluntara;

b) confidentialitatea;

c) neutralitatea si impartialitatea mediatorului;

d) autodeterminarea partilor;

e) acceptul în cunostinta de cauza.

ART. 15

În vederea pregatirii si sustinerii programului de formare, se recomanda formatorilor consultarea Standardului ocupational al mediatorului, a Codului etic al mediatorului si a Legii.

ART. 16

Programele de formare profesionala cuprind cel putin urmatoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate în competentele profesionale ce urmeaza a fi dobândite;

b) durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;

d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretica si practica, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregatire;

f) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;

g) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala.

CAPITOLUL IV

Continutul standardului de formare a mediatorilor

ART. 17

Prezentul standard de formare a mediatorilor are urmatorul continut:

a) cerinte structurale privind programul de formare a mediatorilor;

b) cerinte privind continutul programului de formare a mediatorilor;

c) prevederi referitoare la dotari si echipamente;

d) cerinte privind resursele umane cu atributii în pregatirea mediatorilor, respectiv formatori, examinatori si experti în comisiile de autorizare si evaluare a furnizorilor de formare;

e) proceduri de înregistrare a formatorilor, examinatorilor si expertilor.

CAPITOLUL V

Structura programului de formare a mediatorilor

ART. 18

Programul de formare a mediatorilor poate sa înceapa numai dupa ce a fost avizat de catre Consiliul de mediere si autorizat conform legislatiei din domeniul formarii profesionale a adultilor sau acreditat conform legii, dupa caz.

ART. 19

(1) Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare dureaza cel putin 80 de ore, in care formatorii sunt in contact direct cu participantii, si acopera in mod obligatoriu continutul recomandat de prezentul standard. 
(2) Furnizorul de formare si echipa de formatori isi asuma programul de formare, pentru care propune o structura unitara si coerenta, asigurand corelarea dintre teorie si practica. 
(3) In cadrul fiecarei discipline din programul de formare, formatorul care sustine partea teoretica se va implica si in partea practica pentru dobandirea abilitatilor corespunzatoare prevazute de Standardul ocupational al mediatorului. 
(4) Fiecare program de formare este coordonat de catre un formator principal. 
(5) La finalul fiecarui program de formare, furnizorul de formare care organizeaza cursurile elibereaza certificate de participare pe care se mentioneaza in mod obligatoriu: perioada de desfasurare a cursului, locatia, formatorii, disciplinele cursului si numarul de ore aferent acestora.

ART. 20

Formatul programului trebuie sa raspunda simultan urmatoarelor cerinte:

(1) Programul de formare este structurat pe discipline sau pe module cuantificate în credite transferabile si acopera toate competentele incluse în Standardul ocupational al mediatorului;

(2) Programul zilnic dureaza minimum 3 ore si nu poate depasi 8 ore, inclusiv pauzele. Timpul însumat al pauzelor este de maximum 2 ore.

(3) Examinarea, interviurile, lucrarile solicitate eventual de formatori cursantilor, precum si alte activitati care nu se inscriu in prevederile art. 19 alin. (1) nu sunt incluse in orele destinate cursului de formare, iar timpul afectat acestora nu se ia in considerare la calculul orelor programului de formare.

(4) Programul de formare a mediatorilor se desfasoara, de regula, în etape de câte 5 zile consecutive.

(5) Programul de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.

(6) Programul de formare a mediatorilor contine minimum 70% exercitii practice si maximum 30% din timp este alocat pentru elemente de teorie.

ART. 21

În cazul în care programul de formare a mediatorilor nu se desfasoara în format consecutiv de timp, acesta trebuie sa se înscrie în urmatorul cadru:

a) timpul unei sesiuni de instruire este de minimum 3 ore;

b) programul complet de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.

ART. 22

Materiale suport de curs

(1) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor vor elabora materialele de curs înainte de începerea programului de formare.

(2) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor trebuie sa puna la dispozitia fiecarui participant suportul de curs/manualul cursului, precum si alte materiale necesare bunei desfasurari a cursului.

(3) Furnizorul de formare va specifica autorul si proprietarul manualului de formare si ai oricarui material utilizat pe perioada formarii.

ART. 23

Numarul maxim de participanti pe grupa de formare este de 24.

ART. 24

Metodele de instruire trebuie sa ajute cursantii sa învete sa aplice cunostintele teoretice si sa îsi dezvolte abilitatile cuprinse în Standardul ocupational al mediatorului.

ART. 25

(1) Programul de formare a mediatorilor trebuie sa includa metode de instruire variate, dintre care urmatoarele sunt minim obligatorii:

- prezentarea;

- discutii în grup;

- simulari sau demonstratii;

- jocuri de roluri.

(2) Formatorii sunt încurajati sa includa în materialele ce se distribuie participantilor:

- exercitii scrise;

- studii de caz;

- materiale multimedia.

ART. 26

Evaluarea programului de formare a mediatorilor

(1) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va prezenta în documentatia pentru avizare formele si modalitatile de evaluare a programului.

(2) Modalitatile de evaluare propuse vor urmari evaluarea continutului, procesului de formare, organizarii cursurilor, prestatiei formatorilor, experientei dobândite pe parcursul instruirii de catre participantii la procesul

de formare etc.

(3) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va preciza în documentele înaintate spre avizare Consiliului de mediere cine face evaluarea (participantii în program, formatorii etc.), precum si instrumentele de

evaluare.

ART. 27

(1) Consiliul de mediere poate solicita furnizorilor de formare copii ale evaluarilor în termen de un an de la finalizarea programului.

(2) Documentele referitoare la evaluare solicitate de Consiliul de mediere vor fi puse la dispozitia acestuia de catre furnizorul programului de formare a mediatorilor în termen de maximum 14 zile calendaristice de la

solicitare.

(3) În cazul în care un furnizor refuza sa puna la dispozitia Consiliului de mediere documentele solicitate referitoare la evaluare, Consiliul de mediere poate dispune masuri care sa conduca la sanctionarea furnizorului

respectiv.

ART. 28

Un formator nu poate sa supravegheze simultan mai mult de 5 participanti în roluri de mediator.

ART. 29

(1) Formatorii trebuie sa respecte programul si sa fie prezenti pe întreg parcursul disciplinelor pe care au fost desemnati sa le sustina.

(2) Participantii trebuie sa fie prezenti pe întreaga durata a programului de formare a mediatorilor.

(3) În cazuri exceptionale, acestia pot lipsi cu acordul formatorului, dar nu mai mult de 10% din timpul total al programului.

ART. 30

La finalul programului de formare a mediatorilor, formatorii pot evalua performanta participantilor si pe baza de documente scrise, indicând ariile în care acestia au demonstrat însusirea conceptelor de baza si capacitatea de

a performa ca mediator, precum si pe cele în care, în opinia formatorului, sunt necesare îmbunatatiri.

ART. 31

Examinarea participantilor

(1) Absolvirea cursurilor de formare în vederea autorizarii pentru dobândirea calitatii de mediator conform prevederilor art. 7 lit. f) din Lege se face prin examinare, cu respectarea cadrului legal privind formarea adultilor pe cale formala finalizata cu certificat de absolvire cu recunoastere nationala sau a prevederilor privind organizarea programelor postuniversitare de nivel master, dupa caz.

(2) În cazul structurarii programului de formare a mediatorilor pe module cuantificate în credite transferabile, se va organiza examinarea participantilor pentru fiecare modul.

(3) Participantii la programele de formare a mediatorilor sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire.

(4) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si practice prin care se constata dobândirea competentelor de mediator.

(5) Examinarea va urmari sa determine gradul în care persoana examinata este capabila saîndeplineasca competentele prevazute în Standardul ocupational al mediatorului.

(6) Examinarea va include în mod obligatoriu cel putin o modalitate prin care persoanei examinate i se vor testa abilitatile practice ca mediator (de exemplu: simulare mediere total sau partial, întrebari din care sa rezulte

reactia în anumite situatii etc.).

(7) În cazul organizarii programului de formare a mediatorilor pe module, verificarea abilitatilor se va face la finalul fiecarui modul. În situatia în care cursantul participa la toate modulele constitutive ale cursului, furnizorul trebuie sa organizeze si un examen final.

(8) Modalitatea de verificare a abilitatilor face parte integranta din examinare si din programul de formare si va fi inclusa în documentatia necesara avizarii acestuia, indiferent de forma programului prevazuta de Lege.

(9) În cazul în care nu se asigura de catre furnizorul de formare verificarea abilitatilor, acesta va specifica situatia în documentatia de avizare a programului si va propune modalitatea de realizare a acestei cerinte.

ART. 32

(1) Examenul de absolvire a modulului sau examenul final de absolvire a programului de formare a

mediatorilor se organizeaza în cel mult 30 de zile de la data finalizarii modulului, respectiv a cursului de

formare.

(2) Cursantul care nu a fost declarat admis la examenul de absolvire a modulului, respectiv la examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor, se poate înscrie la o alta sesiune de examinare într-un

interval de maximum 6 luni, în aceleasi conditii stabilite de furnizorul de formare.

ART. 33

În cazul în care furnizorul de formare nu organizeaza examen în timpul dorit de participant, acesta se poate adresa altui furnizor de formare autorizat care organizeaza examen de absolvire a cursului de formare a mediatorilor.

ART. 34

Certificarea

(1) Furnizorul de programe de formare profesionala a mediatorilor elibereaza persoanei care a promovat examenul un certificat de absolvire cu recunoastere nationala.

(2) Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala sunt tiparite de institutiile abilitate în domeniul formarii adultilor sau ale învatamântului postuniversitar, dupa caz, în conformitate cu legislatia în domeniu, si

au regimul actelor de studii.

(3) Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala se elibereaza însotite de o anexadenumita "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizeaza competentele profesionale dobândite.

(4) În cazul programelor de formare profesionala a mediatorilor structurate pe module, la terminarea fiecarui modul, dupa sustinerea examenului de absolvire a modulului, se elibereaza certificat de absolvire a modulului

respectiv, cu mentionarea competentelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Dupa absolvirea examenului final se elibereaza si certificatul de absolvire cu recunoastere nationala, însotit de "Supliment descriptiv al certificatului".

CAPITOLUL VI

Continutul programului de formare a mediatorilor

ART. 35

Programa de pregatire pentru fiecare program de formare a mediatorilor se va întocmi de catre furnizorii de formare în conformitate cu cerintele de continut al programului de formare cuprinse în prezentul standard.

ART. 36

În vederea autorizarii programului de formare a mediatorilor, inclusiv a celor incluse în programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii, este obligatorie avizarea programei de pregatire de catre Consiliul de mediere. Avizul este anterior solicitarii de autorizare sau acreditarii si începerii programului.

ART. 37

Continutul programului de formare a mediatorilor trebuie sa includa urmatoarele elemente ale teoriei si practicii medierii:

1. Teoria si analiza conflictelor:

- durata: 16 ore;

- obiectiv: la finalul cursului participantii sunt capabili sa identifice aspectele generale si particulare ale conflictului si sa recunoasca diferitele modalitati de interventie;

- subiecte care trebuie minimal incluse:

a) definire, tipuri si raspunsuri în conflict;

b) elemente de dinamica a conflictelor;

c) elemente de analiza conflictelor.

2. Rezolvarea alternativa a disputelor:

- durata: 8 ore;

- obiectiv: la finalul cursului, participantii au înteles particularitatile rezolvarii unei dispute bazate pe interese si pot face diferenta dintre mediere si alte metode de rezolvare a disputelor;

- subiecte care vor trebuie minimal incluse:

a) continuumul rezolvarii disputelor;

b) metode de rezolvare alternativa a disputelor (prezentare, comparatii, rolul celei de-a treia parti, diferenta dintre mediere si alte forme de interventie, rezolvarea bazata pe interese).

3. Mediere:

- durata: 48 de ore.

3.1. Teoria si practica medierii:

- obiectiv: la finalul cursului participantii au dobândit cunostinte privind cadrul conceptual necesar întelegerii si aplicarii medierii si si-au dezvoltat abilitati de analiza de oportunitate privind utilizarea acestei metode pentru rezolvarea unei dispute;

- subiecte care trebuie minimal incluse:

a) definirea medierii;

b) principiile medierii;

c) rolul mediatorului;

d) drepturile partilor;

e) avantajele/dezavantajele medierii;

f) stiluri, tipuri de mediere si tipuri de mediatori.

3.2. Procesul de mediere:

- obiectiv: la finalul cursului participantii au dobândit cunostintele necesare privind procesul de mediere si si-au dezvoltat abilitati pentru a pregati si a conduce sedinta de mediere;

- programul de formare trebuie sa asigure ca fiecare cursant sa participe cel putin de doua ori in exercitii in care parcurge complet rolul de mediator si sa acopere cel putin urmatoarele subiecte:

a) etapele procesului de mediere:

a1) acordul de a media si pregatirea sesiunii de mediere;

a2) prezentarea procesului de mediere si stabilirea regulilor;

a3) identificarea problemelor;

a4) explorarea intereselor si problemelor;

a5) generarea de optiuni;

a6) încheierea acordului;

a7) încheierea sesiunii de mediere;

b) tehnici:

b1) construirea încrederii si mentinerea echilibrului între parti, depasirea impasului etc.;

b2) utilizarea si organizarea de întâlniri separate;

c) abilitati de comunicare:

c1) comunicare verbala si nonverbala;

c2) ascultare activa;

c3) bariere de comunicare în conflict;

c4) formularea întrebarilor;

c5) reformulare si clarificare;

c6) asertivitate.

3.3 Etica mediatorului:

- obiectiv: la finalul cursului participantii cunosc principiile etice pentru a decide în cunostinta de cauza cu privire la procesul de mediere si au abilitati pentru a-si mentine pozitia de neutralitate si impartialitate ca mediatori;

- subiecte care trebuie minimal incluse:

a) impartialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese;

b) autodeterminarea partilor;

c) confidentialitatea;

d) coduri de conduita;

e) prevederi legale privind respectarea eticii.

4. Organizarea activitatii mediatorilor:

- durata: 8 ore;

- obiectiv: la finalul sesiunii participantii cunosc modul de organizare a activitatii de mediator si au abilitati de redactare si gestionare a documentelor cerute de Lege referitor la activitatea mediatorului;

- subiecte ce trebuie minimal incluse:

a) Legea nr. 192/2006 si atributiile Consiliului de mediere;

b) redactarea de acorduri/contracte conform cerintelor Legii nr. 192/2006;

c) gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat;

d) confidentialitatea conform prevederilor legale care vizeaza activitatea mediatorului;

e) raspunderea profesionala si forme de protectie.

ART. 38

Programul de formare a mediatorilor trebuie sa asigure conditiile pentru dobândirea competentelor mediatorului, conformându-se urmatorului cadru:

a) formatorii care supravegheaza rolurile de mediator sunt mediatori autorizati si fac dovada îndeplinirii conditiilor prevazute în prezentul standard;

b) personalul didactic care desfasoara activitati didactice teoretice si practice în cadrul programelor postuniversitare de nivel master, în care sustine teme/discipline din programul de formare a mediatorilor, trebuie sa fie înregistrat ca formatori, respectiv ca examinatori în conditiile art. 40 - 47 din prezentul standard.

ART. 39

Dotari si echipamente

(1) Dotarile trebuie sa fie în numar suficient, la calitatea necesara si în stare de functionare, putând fi:

a) echipamente de prezentare de tip: tabla, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV etc.;

b) materiale demonstrative de tip: planse, casete video, software specializat etc.

(2) Furnizorul de formare va asigura desfasurarea cursurilor într-un spatiu adecvat ca dimensiune si mod de organizare, astfel încât sa permita accesul participantilor la pregatirea teoretica si dobândirea abilitatilor.

(3) Spatiul necesar pentru desfasurarea cursurilor de formare este de minimum 2 mp pentru fiecare participant, respectiv de minimum 48 de mp pentru o grupa de 24 de persoane.

CAPITOLUL VII

Formatori, examinatori si experti în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare

ART. 40

Formatorii care îndeplinesc cerintele Standardului de formare a mediatorilor vor fi înregistrati în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu mentiunea formator debutant sau formator principal.

ART. 41

(1) Consiliul de mediere întocmeste si actualizeaza lista expertilor care evalueaza programe ale furnizorilor de formare, precum si lista examinatorilor de competente.

(2) Expertii evaluatori si examinatorii sunt inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor prin hotarare a Consiliului de mediere, fiind desemnati dintre formatorii inscrisi in Tabloul formatorilor in domeniul medierii, cu mentiunea «formator principal».

(3) Pentru a participa in comisiile de examinare, examinatorii sunt desemnati prin hotarare a Consiliului de mediere dintre examinatorii inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor, conform Regulamentului de organizare a examenului de absolvire. 

(4) Pentru evaluarea programelor de formare si a furnizorilor care propun aceste programe, Consiliul de mediere desemneaza prin hotarare evaluatori dintre cei inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor.

ART. 42

Programele de formare organizate de catre furnizorii de formare autorizati se vor realiza numai cu formatori înregistrati în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, dintre care minimum un formator principal.

ART. 43

Poate fi înregistrata ca formator în domeniul medierii cu mentiunea "formator debutant" persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este mediator autorizat in conditiile Legii si exercita profesia in una dintre formele prevazute de Lege;

b) are experienta în domeniul medierii de minim 3 ani;

c) are minimum 80 de ore de pregatire în domeniul conflictelor, incluzând în mod obligatoriu un curs de mediere de minimum 40 de ore;

d) a actionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, documentate;

e) are pregatire în domeniul formarii adultilor, conform legislatiei în vigoare.

ART. 44

Pentru a fi inregistrata ca formator cu mentiunea «formator principal», persoana care solicita inregistrarea trebuie sa faca dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte suplimentare fata de art. 43 din prezentul standard: 
a) a avut atributii de elaborare pentru cel putin un program de formare de mediatori; 
b) a participat la elaborarea a cel putin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor; 
c) a participat ca formator in cel putin 3 cursuri complete de formare a mediatorilor; 
d) are minimum 240 de ore de activitate ca formator in cursuri de formare a mediatorilor; 
e) are minimum 40 de ore de pregatire in domeniul conflictelor, suplimentar fata de pregatirea ca formator debutant; 
f) a format in cadrul cursurilor de formare a mediatorilor minimum 60 de persoane.

ART. 45

(1) Inregistrarea ca formator, formator principal, examinator, evaluator se face pentru o perioada de 4 ani. 
(2) In vederea inregistrarii, persoanele interesate vor depune la Consiliu o cerere la care sunt atasate documentele doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul standard. 
(3) Consiliul de mediere verifica dosarul si emite o hotarare privind aprobarea sau respingerea cererii, in termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea acesteia. 
(4) Consiliul de mediere elibereaza hotararea in original, in termen de maximum 15 zile de la adoptare. 
(5) Formatorii si formatorii principali vor fi inscrisi in Tabloul formatorilor. 
(6) Examinatorii si evaluatorii vor fi inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor. 
(7) Tablourile se intocmesc de catre Consiliul de mediere si se actualizeaza ori de cate ori apar modificari, dar nu mai mult decat lunar. 
(8) In vederea reinregistrarii pe aceeasi pozitie formatorul trebuie sa faca dovada medierii a minimum 10 cazuri anual, dupa autorizarea ca mediator.

ART. 46

Inregistrarea ca examinator sau ca expert evaluator a formatorului inregistrat la categoria «formator principal» se face prin hotarare a Consiliului de mediere, pe baza documentelor care dovedesc indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte suplimentare: 
a) are minimum 240 de ore de formare in domeniul medierii, in calitate de formator principal; 
b) a format minimum 60 de persoane in domeniul medierii, in calitate de formator principal;
c) are minimum 40 de ore de pregatire in domeniul conflictelor, suplimentar fata de formatorul principal; 
d) a coordonat in calitate de formator principal minimum 3 cursuri de formare a mediatorilor.

ART. 47

(1) Îndeplinirea conditiilor prezentate la art. 43, 44 si 46 din prezentul standard va fi probata prin prezentarea de documente doveditoare, în conformitate cu procedura elaboratade Consiliul de mediere si publicata pe siteul acestuia.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cetatenii altor state pentru care furnizorul de formare depune documentele prevazute la art. 51 lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere, din care rezulta pregatirea si experienta practica în domeniul formarii de mediatori.

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii

ART. 48

(1) In vederea autorizarii ca mediator, pana la data la care procedura de avizare si autorizare a furnizorilor de formare devine aplicabila, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2008, se vor putea organiza cursuri de formare a mediatorilor, finalizate cu examen, in conditiile prezentului standard, numai cu aprobarea expresa a Consiliului de mediere, si in cadrul carora formatorii pot fi persoane care indeplinesc conditiile prevazute la art. 43 lit. b)-d). 
(2) La o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului mediatorilor, formatorii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 43 lit. a)-d).

ART. 49

(1) Persoanele care au absolvit minimum 80 de ore de cursuri de formare anterior sau care, la intrarea în vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor în cadrul unor programe aflate în derulare pot solicita eliberarea unui certificat de recunoastere a competentelor dobândite ca mediator, în maximum 12 luni de la adoptarea de catre Consiliul de mediere a hotarârii prin care se constata încadrarea în dispozitiile art. 72 alin. (2) din Lege.

(2) Se considera curs de formare orice curs derulat în tara sau în strainatate, care acoperamodular sau integral cerintele de continut pentru programele de formare a mediatorilor, conform art. 37 din prezentul standard.

(3) Se considera program aflat în derulare orice program de formare care îndeplineste conditiile cuprinse la art. 20 alin. (1) si (6) si care se afla în una dintre urmatoarele situatii:

a) programul de formare a fost derulat în cadrul unui proiect depus spre finantare sau deja aprobat la data publicarii Legii, iar structura, durata si metodele de desfasurare a cursurilor de formare erau deja cunoscute;

b) programul de formare a fost derulat în cadrul unor programe care la data publicarii Legii erau deja autorizate sau acreditate, conform legislatiei în vigoare în domeniul formarii adultilor sau al învatamântului postuniversitar.

(4) Certificatul mentionat la alin. (1) înlocuieste certificatul de absolvire prevazut la art. 4 alin. (2) si la art. 5 din prezentul standard.

ART. 50

(1) Persoanele care nu îndeplinesc conditiile prevazute la art. 49 alin. (1) din prezentul standard referitor la numarul de ore, dar care au urmat un program de formare de minimum 40 de ore în mediere anterior aparitiei Legii, vor fi autorizate ca mediator în conditiile prevazute la art. 7 lit. a) - e) si la art. 72 alin. (2) din Lege, cu obligatia prezentarii documentelor care atesta programa de formare parcursa si de a sustine în termen de maximum 12 luni de la obtinerea autorizatiei de mediator un examen pentru verificarea competentelor dobândite prin practica.

(2) Persoanele declarate promovate la examenul prevazut la alin. (1) pot solicita în maximum 12 luni de la promovarea examenului eliberarea de catre Consiliul de mediere a unui certificat de recunoastere a competentelor dobândite ca mediator.

ART. 51

(1) Furnizorii de formare, care deruleaza programe de formare a mediatorilor în conditiile art. 48 din prezentul standard, vor organiza examen de absolvire în conformitate cu hotarârile adoptate de Consiliul de mediere si cu dispozitiile prezentului standard.

(2) Institutiile de învatamânt superior acreditate, care au desfasurat programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii care nu au fost avizate anterior de catre Consiliul de mediere si pentru care nu pot face dovada ca se încadreaza în conditiile prevazute de art. 49 alin. (3), pâna la finalizarea procedurilor de avizare pot organiza examen de absolvire în colaborare cu Consiliul de mediere si cu respectarea prevederilor prezentului standard.

ART. 52

(1) Examenul de absolvire organizat în conditiile art. 51 se finalizeaza cu Certificat de absolvire emis de catre Consiliul de mediere si are regimul actelor de studii.

(2) Certificatul de absolvire se tipareste de catre Consiliul de mediere si este însotit de un "Supliment descriptiv al certificatului" în care se precizeaza competentele profesionale dobândite si numarul de ore de pregatire în conformitate cu cerintele de continut ale programelor de formare.

(3) Certificatele de absolvire tiparite de Consiliul de mediere se pun la dispozitia furnizorilor de formare si ale institutiilor de învatamânt superior acreditate, contra cost.

(4) Certificatele de absolvire dobândite în conditiile art. 51 din prezentul standard asiguraîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 7 lit. (f) din Lege si dau dreptul de a dobândi calitatea de mediator si accesul în profesie.

ART. 53

(1) Consiliul de mediere va elabora procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor pe care o va publica pe site-ul propriu.

(2) Procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor începe de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului standard.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!