Anunturi

Centrul de Negociere ?i Mediere din cadrul Universit??ii Româno-Americane organizeaz? concursul cu titlul "Simul?ri de negocieri comerciale", concurs cu premii în valoare total? de 5.000 lei.

Concursul se adreseaz? tuturor studen?ilor ?i masteranzilor, indiferent de universitatea de provenien??, participarea fiind GRATUIT?.

Prima etap? va avea loc în data de 28 aprilie 2015, de la ora 12:00, în sala 223 din campusul Universit??ii Româno-Americane (Bld. Expozi?iei nr.1B, Bucure?ti) ?i const? în rezolvarea unor teste pe baza materialelor preg?titoare disponibile pe website-ul centrului:
http://cnm.rau.ro

Primii 12 concuren?i în ordinea descrescatoare a punctajelor ob?inute vor fi selecta?i pentru etapa final?, ce presupune simularea unor negocieri comerciale. Câ?tig?torii concursului vor fi selecta?i în ordinea descrescatoare a punctajelor primite la a doua etap? din partea comisiei de evaluare format? din speciali?ti în domeniu.

Preînscrierea se realizeaz? pân? vineri, 24 aprilie 2015, prin intermediul formularului online:
http://bit.ly/preinscriere-concurs-negociere
?i presupune luarea la cuno?tin?? ?i acceptarea prevederilor
Metodologiei de Concurs.

Înscrierea la concurs este condi?ionat? de existen?a dosarului complet al participantului:


Documentele trebuie depuse la sala 119 din campusul Universitatii Romano-Americane (Bld. Expozitiei nr.1B, Bucuresti) pana cel tarziu luni, 27 aprilie 2015, ora 16:00.

 

 pdf
 Pregatirea ?i organizarea negocierilor pe baz? de mandat
 pdf
Desfa?urarea negocierii comerciale

 

2015-04-06-C2CNM

Activitatea este organizat? în cadrul proiectului "?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii", POSDRU/156/1.2/G/132920, implementat de Universitatea Româno-American? în colaborare cu Centrul de Resurse Juridice.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1 - formularul se semneaz? la momentul depunerii documentelor, în prezen?a unui reprezentant al organizatorilor
2 - studen?ii/masteranzii Universita?ii Româno-Americane nu trebuie s? aduc? adeverin??; aceasta va fi generat? din sistemul informatic integrat.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!